Tren de Llevant. En marxa, ja!

La Plataforma pel Tren vol informar-vos dia a dia de totes les accions que durem a terme per tal d'aconseguir el TREN DE LLEVANT. Dia 6 de novembre de 2011 convocam la 8ena MARXA PEL TREN DE LLEVANT que acabarà a Son Servera. Les obres estan aturades. Demanam que es posin en marxa, ja!. VIA LLIURE AL TREN

Quan el PP estava a favor del tren: Parlament IB 13-11-2007

trenllevant | 05 Gener, 2013 11:22

DIARI DE SESSIONS DEL PLE /  núm. 13 / 13 novembre del 2007

IV. Proposició no de llei RGE núm. 1855/07, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a conveni ferroviari amb l'administració de l'Estat.

I passam al quart punt de l’ordre del dia, que correspon al debat i a la votació de la proposta no de llei 1855, presentada pel Grup Parlamentari Popular. Per defensar-la té la paraula la Sra. Cabrer.

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, fa dues setmanes vàrem tenir oportunitat de debatre una proposició no de llei del BLOC en matèria precisament de projectes ferroviaris i de conveni ferroviari amb l’Administració de l’Estat, una proposició no de llei que el Grup Parlamentari Popular va votar en contra per manca d’ambició tant en els projectes plantejats com en el contingut del futur conveni ferroviari. De fet ja vàrem dir en aquella intervenció que hi havia una proposició no de llei anterior del Partit Popular, que és la que ara tenim oportunitat de presentar i la que creim que sí és ambiciosa i que sí concreta les necessitats en matèria del futur conveni ferroviari que necessiten les Illes Balears.

La proposició no de llei de fet no és més que quasi la mateixa que en el seu moment es va aprovar per unanimitat en aquest parlament l’any 2004, una proposició no de llei que en aquell moment va presentar el PSM i que donava suport tant que conveni ferroviari fos un 2% de la inversió prevista en aquell moment en el PEIT que estava en vigor, el PEIT 2000- 2007, com es donava suport també als projectes que s’havien d’incloure i que nosaltres avui presentam.

No dubt i esper que vostès mantendran la coherència i votaran a favor perquè sense cap dubte ara, que a més són vostès els responsables de gestionar el transport públic de les Illes Balears, el seu projecte de futur supòs que serà igual o més ambiciós del que ho era la legislatura passada. Esper que mantenguin aquesta coherència i credibilitat en quantia i projectes i, sobretot, que comencem a concretar i a fer alguna cosa concreta més enllà de les paraules que duim ja tants d’anys parlant del conveni ferroviari.

La legislatura del transport públic és alguna cosa que com sempre vostès s’omplen la boca, se l’han omplert sempre, encara que quan varen tenir oportunitat de governar l’anterior pacte de progrés va passar el que va passar, i evidentment no va ser la legislatura del transport públic. Per això avui tenen l’oportunitat de demostrar, ja dic, si almanco en les paraules seran igual d’ambiciosos que ho eren la legislatura passada.

I què és el que volem concretar amb aquesta proposició no de llei? Bàsicament hi dos punts. En el primer punt i en primer lloc demanam una bona finançació de l’Administració de l’Estat que per càstig polític nosaltres no vàrem poder tenir, malgrat consensuar amb el Sr. Antich, que era el secretari general del PSOE, tots els projectes, incloent el soterrament del tren a Inca, que a més era una imposició del PSOE dins aquella negociació. Durant quatre anys ni tan sols no ens varen rebre, ni a la vicepresidenta ni a mi; ens varen remetre del Ministeri de Foment al Ministeri d’Economia i Hisenda, i ni tan sols no ens varen donar cita malgrat fer la sol·licitud conjunta entre el Partit Popular i el Partit Socialista. Supòs que eren coses del tarannà. Per tant, què demanam? Demanam un conveni amb una quantia concreta, la qual és el 2% de l’actual Pla d’infraestructures de transports, la qual cosa és el que sempre hem mantengut dins aquest Parlament. Parlar d’un 2% del PEIT suposa parlar de 2.069 milions d’euros, donat que el PEIT actual té una durada molt més llarga, una durada de 15 anys, del 2005 al 2020 i una inversió del PEIT només en matèria ferroviària per a tota Espanya de 103.000 milions d’euros. Per tant, aquesta xifra del 2%, aquests 2.069 milions d’euros suposarien anualment per a les Illes Balears una quantitat aproximadament de 140 milions d’euros, una quantitat, precisament, molt dins la línia del que més o menys nosaltres necessitam si volem afrontar els projectes del Pla de transport aprovat.

Tenint present, a més, que ja duim tres anys de retard, la

qual cosa ens ha obligat a endeutar-nos, precisament per fer

l’estació intermodal, per fer el soterrament, per fer el metro, per

fer la supressió de passos a nivell, per fer la reobertura de la

línia de Manacor o per fer noves estacions. Per tant, seria

interessant recuperar aquestes anualitats que ens deuen, però

sobretot començant a fer feina en els nous projectes amb un

finançament adequat.

I quins projectes creim que haurien de figurar dins aquest

conveni ferroviari? Bàsicament són els projectes que són dins

el Pla de transport; parlam del corredor sa Pobla-Alcúdia, amb

la prolongació tramviària fins a Ca’n Picafort i Pollença; és un

projecte que nosaltres vàrem deixar redactat a nivell de traçat

amb dues alternatives i que s’ha d’optar per una d’aquestes

alternatives i començar la tramitació. I evidentment, a part

d’arribar a Alcúdia, s’ha de completar amb el tramvia perquè

la línia tengui la demanda adequada. Parlam evidentment de la

línia a Cala Rajada, amb el soterrament al seu pas per Manacor.

Malgrat nosaltres vàrem instaurar el bus+tren de tota la

comarca de Manacor, que la veritat és que ha funcionat bé,

evidentment necessitam la substitució per la prolongació del

tren fins a Cala Rajada, no només fins a Artà, com ara pareix,

de forma sorprenent, que vostès parlen, sinó fins a Cala Rajada,

i que, a més, sigui la continuïtat per dins Manacor, això implica

soterrar el tren per dins Manacor, la qual cosa evidentment és

una obra complexa, com ho va ser el soterrament del tren a

Palma, però és la garantia indiscutible que el servei sigui el

lògic de donar més servei a moltíssimes més gent.

No hem de fer per tant les coses a mitges com es va fer en

el seu moment amb el tren a Manacor, amb una via única i no

doble, el que hipoteca avui l’augment de freqüències i amb una

via que, a més, no era electrificada. Ara hi ha precisament, o

s’ha plantejat en els mitjans el problema d’haver de fer un

transbord d’una línia a l’altra, de la línia de Cala Rajada a la

línia a Manacor, per tal que aquesta línia a Cala Rajada sigui

elèctrica, per ventura s’hauria d’afrontar l’electrificació de la

línia abans d’un transbord, el qual realment perd competitivitat

en el servei ferroviari. De fet, l’electrificació de tota la xarxa

ferroviària és una altra de les inversions que proposam que ha

de figurar en el conveni ferroviari.

El mateix que el desdoblament Inca-Enllaç, ja que el tren de

Manacor es va fer amb via única, per poder augmentar i

millorar les freqüències evidentment s’ha de desdoblar almenys

un tram, que seria el tram Inca-Enllaç i que permetrà una millor

gestió de l’explotació ferroviària.

Però evidentment, i aquí enllaçam amb un altre projecte,

que és que aquest projecte Inca-Enllaç ha de contemplar el

soterrament del tren a Inca. Evidentment, nosaltres teníem un

projecte constructiu Inca-Enllaç, de l’any 2004, anterior a què

el Partit Socialista plantejàs el soterrament a Inca, soterrament

que vàrem introduir via al·legacions en el Pla de transport, el

qual era un compromís que ara pareix que es vol negar a la

ciutat d’Inca i al seu batle, cosa que no entenem i que esperam

que qualque dia ens ho expliquin. La veritat és que si vostès

van encapçalar un projecte, com era el projecte de soterrament

del tren a Inca, que s’introduís dins el Pla de transport, el qual

fins i tot es va imposar com a negociacions del futur conveni

ferroviari, ara ens agradaria saber què passa i si el

desdoblament Inca-Enllaç evidentment contemplarà el

soterrament del tren a Inca.

També creim que en el conveni ferroviari hi ha de figurar

la continuïtat amb la política de supressió de passos a nivell. A

l’anterior legislatura es va fer una política molt dura en

supressió de passos a nivell perquè per a nosaltres hi havia un

tema de seguretat molt important, amb massa accidents, de

vegades mortals, dins la línia a Inca, sa Pobla i a Manacor;

vàrem suprimir un total de quinze i seria necessari continuar i

acabar amb tots els passos a nivell garantint la seguretat dels

cotxes, dels vianants i dels usuaris del transport. Per tant, creim

que també aquesta supressió de passos a nivell ha de figurar

dins el futur conveni ferroviari.

També consideram que, tal i com està previst en el Pla de

transport, el conveni ferroviari hauria de preveure, malgrat

l’oposició habitual que ha tengut, la continuïtat del metro amb

noves línies dins Palma, cap a l’aeroport, creim que seria la

solució millor, o a la zona col·legis, a la zona de Son Moix o a

Son Espases, evidentment, creim que seria el mètode millor i

que s’hauria d’incloure també dins aquesta previsió del conveni

ferroviari.

I també, i ja per acabar, pensam que també s’hauria

d’incloure la nova línia a Santanyí, Felanitx, passant per

Llucmajor i per Campos; va ser precisament una innovació, una

novetat que nosaltres vàrem incloure dels estudis que vàrem fer

dins Serveis Ferroviaris de Mallorca, dins el Pla de transports

i que, a més, sempre ha rebut l’acord unànime de tots els partits

polítics. Per tant, creim que dins aquest conveni ferroviari, s’hi

ha de contenir aquesta previsió d’aquesta línia nova i que, sense

cap dubte, resoldrà a tota aquella comarca els seus problemes

de mobilitat.

Són totes per tant les que creim que han de figurar dins

aquest conveni de finançació les inversions que estan previstes

dins el Pla de transport de les Illes Balears, inversions

necessàries i que, amb la durada del PEIT, la qual és una

durada molt llarga, fins al 2020, crec que hi ha més que temps

suficient per executar. De fet, s’haurien d’haver executat amb

vuit anys, que era la previsió que hi havia dins el Pla de

transport de les Illes Balears, el qual no vàrem poder fer,

evidentment, perquè no es va materialitzar aquest conveni

ferroviari a tota l’anterior legislatura. No incloure totes

aquestes inversions dins el conveni ferroviari suposaria un mal

conveni ferroviari per a les Illes Balears i una renúncia al que

consideram que ens pertoca des de fa molts anys.

 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb